Jak powinno wyglądać wstępne szkolenie BHP?

Jak powinno wyglądać wstępne szkolenie BHP

Szkolenia BHP to standardowa procedura w każdej firmie. Pracodawca nie może dopuścić pracownika do wykonywania obowiązków bez odpowiedniej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. I mimo wszelkich posiadanych przez pracownika kwalifikacji ma on obowiązek przejść takie szkolenie. Natomiast pracodawca w myśl art. 237 3 . § 2. Kodeksu Pracy, zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom przeszkolenia wstępnego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem ich do wykonywania swoich obowiązków. Jak zatem powinien wyglądać dobrze przeprowadzony instruktaż BHP?

Instruktaż ogólny BHP

Wstępny instruktaż ogólny BHP musi trwać minimum 2 godziny zegarowe i nie może być przeprowadzony online. Dotyczy nowo zatrudnionych pracowników, praktykantów i osób przyuczających się do zawodu i ma na celu zapoznać pracownika z przepisami BHP zawartymi w Kodeksie pracy, w obowiązującym pracowników danej firmy regulaminie pracy oraz z zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Instruktaż stanowiskowy BHP

Jak sama nazwa wskazuje takie szkolenie odbywa się na stanowisku pracy na jakim jest zatrudniony nowy pracownik. Jeżeli pracownik wykonuje swoje obowiązki w kilku miejscach i różnią się one od siebie specyfiką pracy oraz innym stopniem zagrożenia to powinien on przejść instruktaż stanowiskowy BHP na każdym z tych stanowisk. Szkolenie stanowiskowe BHP ma na celu zapoznanie pracownika z zagrożeniami występującymi na tym stanowisku, sposobami ochrony przed tymi zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy. 8 godzin lekcyjnych – tyle co najmniej powinien trwać instruktaż. Wyjątkiem są pracownicy biurowi, dla których czas szkolenia może obejmować 2 godziny lekcyjne.

Etapy stanowiskowego szkolenia BHP:

  1. Rozmowa z pracownikiem – przeprowadzona przez instruktora, brygadzistę, mistrza lub bezpośredniego przełożonego;
  2. Objaśnienie i zademonstrowanie przez osobę prowadzącą szkolenie wszelkich czynności wykonywanych na danym stanowisku z zachowaniem bezpiecznych metod pracy;
  3. Podjęcie próby wykonania tych czynności przez pracownika i ewentualne skorygowanie ich przez instruktora;
  4. Samodzielne podjęcie wykonywania czynności na stanowisku przez pracownika pod okiem osoby przeprowadzającej instruktaż.

Szkolenie wstępne BHP może przeprowadzić pracownik służby bezpieczeństwa i higieny pracy, osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracodawca, który sam wykonuje takie zadania. Jest też możliwość przeszkolenia nowicjusza przez innego pracownika wyznaczonego przez pracodawcę, który posiada odpowiedni zasób wiedzy i umiejętności zapewniający właściwą realizację programu instruktażu, a także jeśli posiada aktualne zaświadczenie o ukończeniu wymaganego szkolenia w dziedzinie BHP. Jednak najlepszym i najbezpieczniejszym rozwiązaniem jest pierwsza opcja, czyli wykwalifikowany instruktor BHP, który jest doświadczony w tej dziedzinie i doskonale zna przepisy Kodeksu pracy. Takiego instruktora można znaleźć wchodząc na stronę: https://www.pietrzyk-bhp.com, za której pośrednictwem wstępne szkolenia BHP z pewnością będą w pełni profesjonalne.