Katalog firm - Prowadze-firme.pl

logo_firmy

Nazwa firmy: P.W. Termo-pak Mieczysław Durczak

Dane adresowe:

  • Miejscowość: Bydgoszcz
  • Kod pocztowy: 85-873
  • Ulica i numer: Hutnicza 109
  • Województwo: Kujawsko-pomorskie
  • NIP: 5541231216

Firma Termo-Pak pro­du­kuje urzą­dze­nia i maszyny słu­żące do pako­wa­nia. W naszej ofer­cie mamy podaj­niki taśmowe i śli­ma­kowe przy­sto­so­wane do trans­portu żyw­no­ści. Więk­szość naszej pro­duk­cji jest jed­nost­kowa, czyli dopa­so­wana do potrzeb indy­wi­du­al­nego klienta. Do pro­duk­cji uży­wamy wyso­ko­ga­tun­ko­wej stali kwa­so­od­por­nej, która zapew­nia odpo­wied­nią odpor­ność i nie­za­wod­ność urzą­dzeń.

Szczegóły wizytówki

Firma na mapie

Promuj skuteczniej swoją firmę:

P.W. Termo-pak Mieczysław Durczak